FAQs Complain Problems

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र जारी, नविकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन २०८०)

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र जारी, नविकरण र खारेजी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन २०८०)
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: