FAQs Complain Problems

वार्ड न : ८ फेक

Email : ribdikot.8@gmail.com 

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
फेक २९.३२ ६८८ १२५० १७२२ २९७२

 

 

Population: 
2972
Ward Contact Number: 
9866438481, 9766225708