FAQs Complain Problems

समाचार

वार्ड न : १ ख्याहा

वडाको नाम क्षेत्रफल घरधुरी पुरुष महिला जम्मा
ख्याहा १५.२१ ५४६ १००० १३३४ २३३४

 

Population: 
2334
Ward Contact Number: 
9857065402, 9847532402