FAQs Complain Problems

सम्पति कर कसरि लिएको छ ?

सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर

 

सम्पत्ति करको दर

पाँच लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा ---एक मुष्ठ  (रु १००)

पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म------  प्रति लाख  (रु अठार)

पन्ध्र लाख देखि पच्चिस लाख रुपैयाँसम्म---- प्रति लाख (रु एक्काइस)

पच्चिस लाख देखि पचास लाख रुपैयाँसम्म----  प्रति लाख (रु चौविस)

पचास लाख रुपैयाँदेखि पचहत्तर लाख रुपैयाँसम्म--- प्रति लाख (रु सत्ताइस)

पचहत्तर लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म---  प्रति लाख (रु उनन्तिस)

एक करोड भन्दा माथि-----प्रति लाख  (रु एकतिस)