FAQs Complain Problems

विपन्न वर्ग सम्मान कार्यक्रम तथा अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले आफुले पाउने सेवा सुविधाबाट ६८ विपन्न परिवारकाे स्वास्थ्य बिमा गर्दिनु भएको छ।।

Read More

रिब्दीकाेट गाउँपालिकाकाे १५ औं गाउँसभामा अधिवेशन

Read More

भैरवस्थान मन्दीर

Read More

जलेश्वर मन्दिर

Read More

कान्ताश्रम योगीकुटी

Read More

सेल्फी डाँडा

Read More

रिब्दीकोट डाँडा

Read More

साठीहाते झरना

Read More

त्रैमासिक रूपमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम र प्रथम त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा अतिथि जनगाएक जिवन शर्मा

Read More

रिब्दीकोट गाउँपालिका को संक्षिप्त परिचय

रिब्दीकोट गाउँपालीका पाल्पा जिल्लामा अवस्थित छ । नेपाल सरकारले संविधानको भावना र मर्मअनुरसार तोकिएका अधिकार र दायित्वलाई पुरा गर्ने हेतुले viable, sustainable and competent सरकारका रुपमा र केन्द्र सरकारको विकल्प नभै सहअस्तित्व सहसम्बन्धका आधारमा प्रतिस्पर्धाको भावना र जनताको नजिकको सरकारको रुपमा विकास गर्ने मनसायले अधिकार, स्रोत सहित ७४४ स्थानिय तहका रुपमा परिस्करण गर्ने सिलसिलामा साविकका ८ वटा गाउँ विकास समिती ख्याहा, देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, पालुङमैनादी, ठिमुरे र फेक गाविसलाई मिलाएर दिगो एकाईका रुपमा विकास गर्ने गरी रिब्दीकोट गाउँपालिका गठन भएको हामी सबैको ठहर छ । र

Pages

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

9857060383
अध्यक्ष
9857062358, 9847002542
उपाध्यक्ष
9847333896
प्रबक्ता

कर्मचारी

9857075307
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857062643
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन तथा गापाको निर्णयानुसार |
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मोही लगतकटा्हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन
२. जग्गा धनी र मोहीको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी
३. जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा तथा जग्गा नापि नक्सा प्रमाणित
४. जग्गाको श्रेष्ता र फिल्डवुक सरोकारवालावाट प्रमाणित
५.चालु आ.व.कोसम्पत्तिकर चुक्ता गरेको रसिद ।

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु२५० र अंगे्रजीमा रु५००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिहरुको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि १/१ प्रति,
३ नाता प्रमाण खुल्ने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि 
४. गाउँपालिका बाहिरका ना.प्र. भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्र
५. नावालकको हकमा जन्म दर्ताको सक्कल र प्रतिलिपि
६. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २/२ प्रति
७. आवश्यकता अनुसारको सर्जमिन गर्न सक्ने

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन |
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्थायी रु२००।, अस्थायी रु१५०।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
३. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा घर निर्माण इजाजत पत्रको प्रतिलिपि
४. घरजग्गा कर तिरेको चुक्तापत्रको प्रतिलिपि
५. नागरिकता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ताको प्रमाण पत्र

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र |
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- विवाहित/अविवाहित प्रमाणित नेपालीमा रु३००। अंगे्रजीमा रु५००। जन्म मिति प्रमाणित र सिफारिस रु२००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
२. सम्बन्धित व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि
३. विवाह दर्ता/जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
४. अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्नेको हकमा अभिभावकको नागरिकताको
प्रतिलिपि र अभिभावकको सनाखत
५. आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु२००। दुवै नामको व्यक्ति एकै भएमा रु१५०।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
२. सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि
३. नाम,थर आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि
४. बसाइसराई गरी आएको भए बसाईसराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
६. आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का गरिने

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र |
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु२००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसुची बमोजिम निवेदन फाराम ।
२. हराएको ना.प्र.पत्रको प्रतिलिपि ।
३. ना.प्र.पत्र झुत्रो वा अक्षर,फोटो नबुझ्ने भएमा सक्कल प्रति ।
४. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ।
५. नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बसाईसराई दर्ता र विवाहीतको
लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
६. आवश्यकतानुसार नजिकको प्रहरी कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का ।

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिन गरेको हकमा ३ दिन भित्र |
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको वडा सदस्य |
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु१५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।
२ जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
४. निवेदकको पिता/माता/विवाहित महिलाको लागि पतिको
ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति वा सनाखत गर्ने घर
परिवारको अन्य व्यक्ति भएमा निजको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
५.विवाहित महिलाको हकमा, निजको बाबु वा माइती तर्फको
एकाघरका व्यक्तिको ना.प्र.प.को प्रतिलिपि १ प्रति, जन्म दर्ता प्रमाण पत्र,
विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
६.अन्य गा.पा तथा न.पा.बाट बसाईसरी आएको व्यक्तिको हकमा
बसाईसराई दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति र बसोबासको
प्रमाणित हुने कागजातहरु ।
७. निवेदकको पिता/पतिको मत्ृयु भएको अवस्थामा मत्ृयुदर्ता प्रमाण पत्र
र नाता प्रमाणितको सक्कल र प्रतिलिपि १/१ प्रति
८. कार्यालयले आवश्यकता अनुसार स्थलगत किटानी सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु १५०।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. जन्मदर्ता प्रमाणपत्र
२. बुवा/आमा मध्ये १ जना उपस्थित भई निवेदन तथा दुवै जनाको नागरिकता
३. दुई प्रति फोट

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नलाग्ने र सो भन्दा पछि रु २०० |-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अदालतको पैसलाको प्रतिलिपि
२. सम्बन्धित व्यक्तिले भरी पेश गरेको सम्बन्ध विच्छेद अनुसुची फाराम
३. सुचकको नागरिता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि
४. गाउँपालिका बाहिरबाट आएको हकमा बसाइसराई दर्ता प्रमाणपत्र 

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनकाे अवधिमा सरि जाने ठाउँबाट सरि अाएकाे दर्ता निशुल्क साे पछि रू २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दर्ता अनुसुची फाराम भरी पेश
गर्नुपर्ने (बसाइ सराई दर्ता प्रमाणपत्र सहित)
२. सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि रघरमुलीको ना.प्र.पत्र
३. घर,जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपी र सो नभएको हकमा बसाइखुल्ने प्रमाण
४ बसाईसराई गरी आएकाहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि÷जन्म दर्ता प्रमाण पत्र 

Pages

जानकारी