FAQs Complain Problems

नवौं गाउँसभा |

Read More

प्रशासकीय अदालत प्रमुख ,पुर्व सचिव तथा प्रशासन कानुनविद श्री काशीराज दाहाल संगको छोटो अन्तरक्रिया |

Read More

रिब्दिकोट गाउँपालिकाको भवन |

Read More

रिब्दीकोट गाउँपालिका को संक्षिप्त परिचय

रिब्दीकोट गाउँपालीका पाल्पा जिल्लामा अवस्थित छ । नेपाल सरकारले संविधानको भावना र मर्मअनुरसार तोकिएका अधिकार र दायित्वलाई पुरा गर्ने हेतुले viable, sustainable and competent सरकारका रुपमा र केन्द्र सरकारको विकल्प नभै सहअस्तित्व सहसम्बन्धका आधारमा प्रतिस्पर्धाको भावना र जनताको नजिकको सरकारको रुपमा विकास गर्ने मनसायले अधिकार, स्रोत सहित ७४४ स्थानिय तहका रुपमा परिस्करण गर्ने सिलसिलामा साविकका ८ वटा गाउँ विकास समिती ख्याहा, देउराली, खस्यौली, भैरवस्थान, कुसुमखोला, पालुङमैनादी, ठिमुरे र फेक गाविसलाई मिलाएर दिगो एकाईका रुपमा विकास गर्ने गरी रिब्दीकोट गाउँपालिका गठन भएको हामी सबैको ठहर छ । रिब्दीकोट

Pages

जन प्रतिनिधि

9847028021
अध्यक्ष
9857065626
उपाध्यक्ष
9847099588
प्रबक्ता

कर्मचारी

9857075307
प्र.प्र.अधिकृत,रा.प.तृतीय
9847563534
सूचना प्रबिधि अधिकृत,छैठौं

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- मेलमिलापः तीन महिना भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- कानूनी मामिला इकाइ महिना भित्र ,संयोजक,न्यायीक समिति वा समितिले तोकेको मेलमिलाप कर्ता/केन्द्र
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको न्यायिक निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७५ले तोकेको दस्तुर
आवश्यक कागजातहरुः-

१ रितपूर्वक तयार गरेको (तीन पुस्ते विवरण, ठेगाना र सम्पर्क माध्यम खुलेको) निवेदन
२ सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र
३ हदम्याद तोकिएको विषयमा सोही बमोजिम र
नतोकिएकोमा ३५ पैतिस) दिनभित्र
४. आवश्यक अन्य सम्वद्ध कागजातहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- मापदण्डको आधारमा गाउँ विपत व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार
जिम्मेवार अधिकारीः- विपत व्यवस्थापन उपशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , गा.पा.का अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निःशूल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१.व्यक्ति स्वयको निवेदन
२. आधीकारीक परिचय पत्रको प्रतिलिपी
३. वडा कार्यालयको सिफारिस
४.आवश्यकतानुसार सर्जमिन तथा प्रहरी मुचुल्का 

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- विल भरपाई रुजु गरी आवश्यकतानुसार अनुगमन समेत गरी वढीमा ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- लक्ष्ति कार्यक्रमको हकमा सामाजिक विकास शाखा ,उपाध्क्ष, प्रमुख प्रशासकीय शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निः शूल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

क) कार्यक्रमको खाका सहितको प्रश्तावना पेश गरेको
ख)काम सम्पन्न भए पछि खर्च सार्वजनिक,वील भरपाई र प्रगति
प्रतिवेदन तथा वडामा कार्यक्रम संचालन भएकोमा वडाको
सिफारिस सहित भूक्तानीका लागि गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने ।
ग) अन्य कागजात गाउँपालिकाले तोकेका कागजातहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- विल भरपाई रुजु गरी आवश्यकतानुसार अनुगमन समेत गरी वढीमा ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा, लेखा शाखा, गा.पा. उपाध्यक्ष,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निः शूल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. किस्ता भुक्तानी/फरफारक निवेदन र वील भरपाई
२ सम्बन्धित वडामा मात्र संचालित वडा समितिको सिफारिस
तथा प्राविधिक प्रतिवेदन
३. योजना सम्पन्न भएको उपभोक्ता/निर्माण समितिको निर्णय
प्रतिलिपि तथा फोटाहरु
६. अनुगमन समितिको निर्णय/निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदन
७. वडा सचिव/वडा अध्यक्ष/पालिकाको प्रतिनिधीको रोहवरमा
गरिएको सार्वजनिक परीक्षणको निर्णय प्रतिलिपी
८.खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
९ भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन.
१०. गाउँपालिकाले तोकेका अन्य आवश्यक कागजातहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राबिधिक शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,गा.पा. अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. आयोजना तथा संझौता फाराम
२. आम भेला वा गाउँकार्यापालिकाले उपभोक्ता समिति वा
निर्माण समिति गठन गरेको निर्णयको प्रतिलिपी ।
३ तीनलाख भन्दा माथीका योजनाको हकमा सूचना पार्टी(
ज्यमष्लनद्ययबचम)राख्ने कवुलियतनामा
४.सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
५.खाता खोल्ने प्रयोजनका लागि उपभोक्ता/ निर्माण समितिका
पदाधिकारीको नागरिताको प्रतिलिपी
५. प्राबिधिक लागत अनुमान (ला.ई)
६. बैंक खाता खोल्न ३/३ प्रति फोटो, उपभोक्ता/निर्माण
समितिको निर्णय ।
७. गाउँपालिकाले तोकेका अन्य आवश्यक कागजातहरु
 

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा पूर्वाधार शाखा,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति ट्याक्टरवाट निकासी :रु४२०। प्रति ट्क,टिप्परवाट निकासी रु१२००।
आवश्यक कागजातहरुः-

१.सम्बन्धित व्यक्तिको रित पुगेको निवेदन
२.नागरिकताको प्रमाणपत्र
३.ढुङ्खा,गिटी, वालुवा,माटो निकासीका लागि सम्वन्धित
निकायवाट लिएको अनुमती पत्र
४.दर्ता,नविकरण,खारेजीका हकमा गाउँकार्यापालिकको निर्णय
अनुरुप

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गा.पा.को आर्थिक ऐन बमोजिम सम्झौता रकमको १० प्रतिशत
आवश्यक कागजातहरुः-

१.व्यक्ति वा संस्थाले घरधनी सँग गरिएको सम्झौता पत्र । 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ५ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- राजश्व शाखा, प्रमुख प्रशासकिया अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गा.पा.को आर्थिक ऐन तथा व्यक्तिको स्व मूल्यांकनले ठहरे बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१ जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा प्रतिलिपी २. पछिल्लो पटक कर तिरेको रसिद
३ जग्गा/घरधनी स्वंयले गाउँपालिका तथा वडावाट उपलब्ध
हुने फारम भरी पेश गर्नु पर्ने ।

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित शाखा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन तथा गाउँकार्यापालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- दर्ताका लागि नियमानुसार, लेखापरीक्षणको अनुमती ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- शाखा प्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- रिब्दीकोट गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- दर्ताको लागि रु३०००। लेखापरीक्षण अनुमतिका लागि शुल्क नलाग्ने ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१ सहकारीको दर्ताको लागि :संस्थाको प्रस्तावित विनियम
सहितको निवेदन ।
२ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन
३ सहकारी नविकरणको लागि :लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन तथा
साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपी
४ खारेजी र विघटन नियमानुसार हुने छ ।
 

Pages